Algemene voorwaarden Maro events – Tickets | Tickets voor toegang

Artikel A Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Account: het door Koper aangemaakte Account op ticketsvoortoegang.nl;
b. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Maro events – Tickets voor toegang;
c. Evenement : de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Maro events – Tickets voor toegang verkoopt;
d. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt;
e. Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
f. Ticket: het via de officiële kanalen verkregen document dat dient als toegangsbewijs voor het Evenement;
g. Maro events: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maro events, gevestigd te Stokkum;

Artikel B. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Maro events, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. De Koper is tevens gebonden aan (i) eventuele specifieke voorwaarden waarvan is aangegeven dat deze van toepassing zijn op een Ticket en/of Evenement; (ii) overige voorwaarden van de Organisator en/of het Evenement (zoals huisregels); en (iii) eventuele voorwaarden van de locatie (zoals toegangsvoorwaarden).
b. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst Maro events uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Maro events is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Maro events te raadplegen.
d. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Organisator toezenden.

Artikel C. Totstandkoming Overeenkomst met Maro events

a. De dienst die Maro events verleent bestaat uit het distribueren van Tickets. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van de Organisator. Met de aankoop van een Ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Maro events en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht. b. De overeenkomst die tussen Maro events en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.
c. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar Account. Maro events zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
d. De door Maro events opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Maro events schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
e. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
f. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets te versturen per post via de website of telefoon 8 tot 10 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om Maro events de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

Artikel D. Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Organisator

a. Koper koopt via Maro events een Ticket voor een Evenement van Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. Maro events treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via Maro events één of meerdere Tickets heeft gekocht.
b. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Maro events vrijblijvend.
c. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Maro events contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Maro events Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Maro events ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Maro events twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Maro events zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. Maro events is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Maro events gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
e. Maro events heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Maro events producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
f. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Artikel E. Prijzen en betaling

a. Maro events verkoopt Tickets namens Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Maro events aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van Maro events zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Per Ticket worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten en bezorgkosten.
e. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Maro events de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel F. Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Maro events zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Maro events de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Maro events niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Maro events is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
b. De aanvullende voorwaarden van de Maro events annuleringsverzekering zijn van toepassing op de overeenkomst, indien Koper een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Maro events opnemen via de online klantenservice of 085-773 20 27 (tegen lokaal tarief). Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
d. In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien de Organisator van het Evenement Maro events verzoekt om de Koper de ticketprijs, al dan niet gedeeltelijk, te restitueren dan zal Maro events hiertoe overgaan nadat zij de betreffende gelden van de Organisator van het Evenement heeft ontvangen. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal Maro events eveneens de servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.

Artikel G. Tickets

a. Afhankelijk van het type Evenement wordt door Maro events een regulier Ticket of een e-Ticket aangeboden aan de Koper.
b. De door Maro events gedistribueerde Tickets blijven te allen tijde eigendom van de Organisator. Het is Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de Organisator waar op het Ticket en gedurende het bestelproces naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van de Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
c. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed
d. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met de online klantenservice of 085-773 20 27 (tegen lokaal tarief).
e. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Maro events kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Maro events opnemen via de online klantenservice of 085-773 20 27 (tegen lokaal tarief).

Artikel H. Intellectuele Eigendomsrechten

a. De op het Ticket van Maro events rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Maro events dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Maro events dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Maro events aan Koper.

Artikel I. Privacy

a. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Maro events welke op de website van Maro events raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Artikel J. Aansprakelijkheid

a. Maro events kan niet worden aangemerkt als de Organisator van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisator en Koper tot stand komt. Maro events is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement van Organisator, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid. Daarnaast geldt dat, voor zover wettelijke is toegestaan, Maro events nimmer aansprakelijk is jegens de ontvanger van een overgedragen Ticket voor eventuele schade die de ontvanger lijdt of geleden heeft.
b. Mocht Maro events in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Maro events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Maro events of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van Maro events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Maro events onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Maro events ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maro events in staat is adequaat te reageren.
d. Koper vrijwaart Maro events voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Maro events, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Maro events meldt.
f. Maro events kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Maro events is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Maro events.
g. Maro events aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. Maro events kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
h. Maro events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.

Artikel K. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Maro events kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maro events in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Maro events gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel L. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Maro events is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel M. Diversen

a. Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Raadpleeg voor een specifiek overzicht hiervoor de algemene voorwaarden van de Organisator.
b. Het is mogelijk dat Kopers voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
c. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Maro events zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Maro events gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Maro events dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Maro events niet.
f. Bij verschil van mening tussen Maro events en Koper over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
g. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Maro events in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Maro events vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel N. Het recht om toegang te weigeren

a. De Organisator behoudt zich het recht voor de toegang tot het Evenement te weigeren of personen van het Evenement te verwijderen om redenen van openbare veiligheid (met inbegrip van crowd surfing of moshing, of het niet naleven van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan), onaanvaardbaar gedrag dat schade, overlast of letsel kan veroorzaken, of overtreding van de algemene voorwaarden van de Organisator. Deze personen zullen geen recht hebben op terugbetaling.

0
Je bestellijst
Je bestellijst is leeg